1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CCTV Benelux, handelend onder de handelsnaam CCTV-Benelux. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.cctv-benelux.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CCTV Benelux behoudt zich het recht voor haar leverings en/ of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 CCTV Benelux garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar, dus geen lange levertijden. CCTV Benelux zal een leveringstermijn van maximaal 20 werkdagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 Artikelen die uit voorraad leverbaar zijn worden binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling geleverd. Bestellingen Onder Rembours worden, mits voor 15:00 besteld, direct verstuurd.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de internetsite zijn exclusief 21% BTW.
3.4 Bij bestellingen onder €75,00 wordt er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht


4. Betaling
4.1 De eerst vijf leveringen en/of € 3.000,00 geschieden uitsluitend onder rembours of middels een betaling vooraf.
4.2 U kunt uw bestelling ten alle tijde per e-mail en/of schriftelijk ongedaan maken. Hiervoor worden geen annuleringskosten berekend.


5. Eigendomsrecht
5.1 Geleverde goederen blijven eigendom van CCTV Benelux, totdat de gehele koopprijs is betaald en de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op U over.


6. Retourneren / RMA aanvragen
6.1 Bestellingen die worden geretourneerd zonder RMA aanvraag, worden niet in behandeling genomen. U dient altijd voordat u iets wilt retourneren een RMA aanvraag in te dienen. Op de aanvraag kunt u aangeven waarom u het artikel wenst terug te sturen.

6.2 Voor het retourneren, na 10 dagen, van een verkeerde bestelling, hanteren wij 10 en 50% re-stocking fee.
Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:

    geactiveerd en/of gebruikt is;
    beschadigd is;
    een beschadigde verpakking heeft;
    niet in de originele verpakking wordt geretourneerd;
    niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopnota of pakbon ontbreekt;
    verzegelingen verbroken zijn (zoals bij bijv. software);
    speciaal voor u bestelde goederen;
    een verbruiksartikel is, zoals: batterijen, accu's etc.


Tenzij anders overeengekomen worden er door CCTV Benelux geen verzendkosten vergoed.


7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij CCTV Benelux, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CCTV Benelux. CCTV Benelux houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 CCTV Benelux respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 CCTV Benelux maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


8. Garantie
8.1 CCTV Benelux garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van CCTV Benelux komt overeen met de fabrieks garantietermijn, te weten 12 maanden. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
8.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.


9. Offertes
9.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CCTV Benelux zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden CCTV Benelux slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


10. Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen CCTV Benelux en de opdrachtgever komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door CCTV Benelux op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 CCTV Benelux behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


11. Afbeeldingen en specificaties
11.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van CCTV Benelux gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


12. Overmacht
12.1 CCTV Benelux is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CCTV Benelux, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 CCTV Benelux behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CCTV Benelux gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CCTV Benelux en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij CCTV Benelux er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.